ÇALIŞANLAR İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE TEMEL EĞİTİMLERİ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yayınlanan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri”nin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in amacı çalışanların genel iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilerek, işyerindeki genel ve görevlerine özgü karşılaşabilecekleri riskler ve tehlikeler konularında bilgilendirilmesi ve tehlikelere karşı önlem almalarını sağlamaktır. Bu kapsamda çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa; tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa; az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa çalışanlara iş güvenliği konusunda eğitimler düzenlenmelidir. 15.05.2013 tarihinde 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik’in 11. maddesine göre çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde; a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat, b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat, c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat olarak her çalışan için düzenlenir. Yönetmelik’in 13. maddesine göre Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olan Odamız da bu eğitimlerin verilmesinde yetkilendirilmiştir. Yönetmeliğe göre çalışanlar verilmesi gereken eğitim aşağıdaki konuları içermektedir.

1. Genel konular:

….a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
….b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
….c) İşyeri temizliği ve düzeni,
….ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları:

Meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ilkyardım

3. Teknik konular:

Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri; elle kaldırma ve taşıma, parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı; ekranlı araçlarla çalışma; elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri; iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması; güvenlik ve sağlık işaretleri; kişisel koruyucu donanım kullanımı; iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, tahliye ve kurtarma Şubemiz işletmenize özel risklere göre içerik, süre ve ücret belirleyerek bu eğitimleri yönetmeliğin tanımladığı kurallar çerçevesinde gerçekleştirmektedir.


BU EĞİTİMLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ FORMU DOLDURABİLİRSİNİZ